...
...
...
...
...
Nỗi Nhớ Cha Cát Tuyền - Trúc Chi
...
...
...
Ngàn Năm Tình Vẫn Đẹp Cát Tuyền - Trúc Chi
...
Em về kẻo trời mưa Lưu Nhật Hào - Trúc Chi
...
Chuyến đò không em Lưu Nhật Hào - Trúc Chi
...
...
...
Trang Nhật Ký. Trúc Chi
...
Yêu lầm người không yêu Yuki Huy Nam - Trúc Chi