...
...
...
...
...
...
Nàng Xuân Triều Hải
...
Dáng Xuân Triều Hải
...
Ngày Tết Quê Em Triều Hải
...
...
Xuân Họp Mặt Triều Hải
...
Mãi Cho Em Mùa Xuân Triều Hải
...
Xuân Yêu Thương Triều Hải
...
Hoa Cỏ Mùa Xuân Triều Hải
...
Chiều Xuân Triều Hải
...
Thì Thầm Mùa Xuân Triều Hải