...
Dòng Sông Quê Em Thùy Dương - Vũ Thanh
...
...
Mùa Xuân Xa Quê Thùy Dương
...
Đất Nước Lời Ru Thùy Dương
...
Tự Tình Quê Hương Thùy Dương
...
Duyên Quê Thùy Dương - Lê Minh Trung
...
Lời Ru Dòng Sông Thùy Dương
...
Hai Lối Mộng Thùy Dương
...
Người Mang Tâm Sự Thùy Dương
...
Tết Miền Tây Thùy Dương
...
Thơm Nồng Bến Lức Thùy Dương
...
...
Ngày Tết Quê Em Nhiều ca sĩ
...
...
Ru Lại Câu Hò Thùy Dương - Khánh Bình