...
Tình Em Tháp Mười Long Hồ - Huỳnh Tiểu Nhi
...
Gợi Nhớ Quê Hương Long Hồ - Huỳnh Tiểu Nhi
...
Trăng Hờn Tủi Long Hồ - Huỳnh Tiểu Nhi
...
Sông Quê 2 Long Hồ - Huỳnh Tiểu Nhi
...
Đêm Hành Hào Nghe Điệu Hoài Lang Long Hồ - Huỳnh Tiểu Nhi
...
...
...
...
Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè Long Hồ - Huỳnh Tiểu Nhi
...
...
Trai Tài Gái Sắc Hồng Phượng - Long Hồ
...
Thuyền Xa Bến Đỗ Long Hồ - Dạ Thảo My
...
...
Không Bao Giờ Quên Em Diễm Thùy - Long Hồ
...