...
Ca Dao Em Mười Thương Micae Lê Hùng
...
Xuân Bên Sông Micae Lê Hùng
...
Huế Mong Anh Về Micae Lê Hùng
...
...
Gọi Tình Chưa Nguôi Micae Lê Hùng
...
Ru Tình Micae Lê Hùng
...
Mưa Khóc Tình Đau Micae Lê Hùng
...
Dấu Vết Tình Đầu Micae Lê Hùng
...
...
Say Men Đời Micae Lê Hùng
...
Hương Xuân Micae Lê Hùng
...
Giáng Sinh Buồn Micae Lê Hùng