...
...
Đời Người 2 Dương Nghi Đình
...
Đất Nước Lời Ru Dương Nghi Đình
...
Thương Thầm Dương Nghi Đình
...
Gió Quê Dương Nghi Đình
...
Đêm Tâm Sự Dương Nghi Đình
...
Neo Đậu Bến Quê Dương Nghi Đình
...
Đoản Khúc Lam Giang Dương Nghi Đình
...
Anh Tôi Dương Nghi Đình - Sơn Hạ
...
Cô Út Cháo Lòng Dương Nghi Đình
...
Kiếp Vội Dương Nghi Đình
...
Con Rơi Dương Nghi Đình
...
Đau Xót Lý Mồ Côi Dương Nghi Đình
...
Nguyện Cầu Hai Chữ Bình An Dương Nghi Đình
...
Đời Người 3 Dương Nghi Đình