...
Kẻ Đau Tình Mạnh Quỳnh
...
Chôn Sâu Tình Cũ Mạnh Quỳnh
...
Sao Lòng Còn Thương Mạnh Quỳnh
...
Ước Mộng Mùa Xuân Mạnh Quỳnh - Dương Huệ
...
Cát Bụi Cuộc Đời Mạnh Quỳnh
...
Kẻ Tình Si Mạnh Quỳnh
...
Hướng Về Miền Tây Mạnh Quỳnh
...
Cánh Thư Quê Nhà Mạnh Quỳnh
...
...
Nội Tôi Mạnh Quỳnh
...
Mai Của Lòng Tôi Mạnh Quỳnh
...
...
Đời Nhạc Sĩ Nghèo Mạnh Quỳnh
...
...
Trách Ai Bây Giờ Mạnh Quỳnh