...
Noel Đã Về Linh Mục Quang Lâm
...
Xanh Trời Noel Linh Mục Quang Lâm
...
Ông Già Noel Ơi (Ver. 2) Linh Mục Quang Lâm
...
Ông Già Noel Ơi (Ver. 1) Linh Mục Quang Lâm
...
Giáng Sinh Bản Thượng (Ver. 2) Linh Mục Quang Lâm
...
Giáng Sinh Bản Thượng (Ver. 1) Linh Mục Quang Lâm
...
Đời Người Thoáng Mây Bay Linh Mục Quang Lâm
...
Xin Đến Bên Con Linh Mục Quang Lâm
...
Giọt Mặn Linh Mục Quang Lâm
...
Chúa Đã Sinh Ra Đời Linh Mục Quang Lâm
...
Kiếp Người Đi Qua Linh Mục Quang Lâm
...
Khúc Ca Noel Linh Mục Quang Lâm
...
Xin Dẫn Con Về Linh Mục Quang Lâm
...
Danh Lợi Linh Mục Quang Lâm
...
Nếu Vắng Ngài Linh Mục Quang Lâm