...
...
...
...
Đò Ơi Khang Lê - Lưu Ánh Loan
...
Nhớ Cuộc Tình Xa Khang Lê - Lưu Ánh Loan
...
Không Phải Tại Chúng Mình Trang Anh Thơ - Khang Lê
...
Đêm Cuối Tình Yêu Khang Lê - Lưu Ánh Loan
...
Tơ Hồng Se Duyên Khang Lê - Lưu Ánh Loan
...
Đò Lạc Bến Yêu Khang Lê - Lưu Ánh Loan
...
Một Lần Thôi Khang Lê
...
...
...
...
Sông Quê Khang Lê
...