...
Lý Bến Tre Cái Mơn Ân Thiên Vỹ
...
Hai Lối Mộng Ân Thiên Vỹ
...
Kiếp Nghèo Ân Thiên Vỹ
...
Nỗi Buồn Gác Trọ Ân Thiên Vỹ
...
Thu Ca Ân Thiên Vỹ
...
Xa Vắng Ân Thiên Vỹ
...
Nếu Một Ngày Ân Thiên Vỹ
...
Bài Tango Dĩ Vãng Ân Thiên Vỹ
...
LK Tình Nghèo Có Nhau - Mộng Ước Đôi Ta Lý Diệu Linh - Ân Thiên Vỹ
...
LK Lối Thu Xưa - Hoa Nở Về Đêm Dương Hồng Loan - Ân Thiên Vỹ
...
LK Ai Khổ Vì Ai - Giờ Xa Lắm Rồi Lý Diệu Linh - Ân Thiên Vỹ
...
LK Phận Bạc - Tội Tình Dương Hồng Loan - Ân Thiên Vỹ
...
LK Sau Lần Hẹn Cuối - Thương Tình Nhân Lý Diệu Linh - Ân Thiên Vỹ
...
Nhẫn Cỏ Cho Em Ân Thiên Vỹ
...