...
Lòng Mẹ Bùi Tuyết Mai
...
Mẹ Là Tất Cả Bùi Tuyết Mai
...
Vu lan nhớ mẹ Bùi Tuyết Mai
...
Bông hồng cài áo Bùi Tuyết Mai
...
Tình mẹ Bùi Tuyết Mai
...
Ngát hương ơn thầy Bùi Tuyết Mai
...
...
Chiều Thu Hẹn Ước. Bùi Tuyết Mai
...
Hỏi Ai. Bùi Tuyết Mai
...
Niệm Phật Ru Con. Bùi Tuyết Mai
...
Em Xin Lỗi Bùi Tuyết Mai
...
Thuyền Viễn Xứ. Bùi Tuyết Mai
...
Ai Lên XỨ Hoa Đào Bùi Tuyết Mai
...
Ngũ Bộ Chú (Âm Phạn) Lưu Trường Hải - Bùi Tuyết Mai
...