...
Tình Ấm Chiều Quê Đoàn Minh - Mai Lệ Quyên
...
...
...
...
Thao Thức Vì Em Đoàn Minh
...
Sao Em Chưa Về Đoàn Minh
...
Ru Lại Câu Hò Nhiều ca sĩ
...
Qua Miệt Tân Châu Đoàn Minh
...
Phận Tơ Tằm Đoàn Minh
...
Phận Bạc Đoàn Minh - Lý Diệu Linh
...
Ơn Nghĩa Mẹ Cha Đoàn Minh - Trường Sơn
...
...
Nhật Ký Ba Thằng Bạn Đoàn Minh - Nhiều Nghệ Sĩ
...
Ngọn Trúc Đào Đoàn Minh
...
Người Ngoài Phố Đoàn Minh