...
Kiếp Tình Chung (Remix) Châu Khải Phong
...
...
Đơn Côi Tình Tôi (Remix) Châu Khải Phong
...
...
...
Nỗi Đau Mình Anh (Remix) (Beat) Châu Khải Phong - Trịnh Đình Quang
...
Nỗi Đau Mình Anh (Beat) Châu Khải Phong - Trịnh Đình Quang
...
Đến Sau Một Người Châu Khải Phong
...
Kết Thúc Không Vui (Remix) Châu Khải Phong
...
...
Ngắm Hoa Lệ Rơi Châu Khải Phong
...
...
Nếu Ta Ngược Lối (Remix) Châu Khải Phong
...
Mãi Yêu Người Thôi (Beat) Châu Khải Phong
...
Giã Từ Châu Khải Phong