...
...
...
Hương Xưa Đăng Anh
...
...
...
Xin trả cho em Đăng Anh
...
Lỡ yêu Đăng Anh
...
...
...
Chị đi tìm em Đăng Anh
...
Ba tháng tạ từ Đăng Anh
...
...
Bông ô môi Đăng Anh - Hoàng Mai Trang
...
Bài ca kỷ niệm Đăng Anh - Hoàng Mai Trang
...
Vọng cổ buồn Đăng Anh