...
...
Thành Tâm Sám Hối Thi Phượng
...
...
Tết Là Tết Tuấn Anh - Thi Phượng
...
Sóng Hương Giang Thi Phượng
...
Quảng Bình Trong Câu Hát Thanh Phương - Thi Phượng
...
...
Phượng Buồn Thi Phượng
...
Phố Biển Tình Anh Thanh Phương - Thi Phượng
...
Phải Lòng Con Gái Bến Tre Quang Đại - Thi Phượng
...
Ơn Đức Quán Thế Âm Kim Linh - Thi Phượng
...
Nối Lại Tình Xưa Quang Đại - Thi Phượng
...
...
...