...
Cát Bụi Cuộc Đời Mạnh Quỳnh
...
Kẻ Tình Si Mạnh Quỳnh
...
Hướng Về Miền Tây Mạnh Quỳnh
...
Cánh Thư Quê Nhà Mạnh Quỳnh
...
...
Nội Tôi Mạnh Quỳnh
...
Mai Của Lòng Tôi Mạnh Quỳnh
...
...
Đời Nhạc Sĩ Nghèo Mạnh Quỳnh
...
...
Trách Ai Bây Giờ Mạnh Quỳnh
...
Cũng Một Chữ Tình Mạnh Quỳnh
...
Tình Bơ Vơ Mạnh Quỳnh - Thanh Thảo
...
Bài Ca Kỷ Niệm Mạnh Quỳnh - Ngọc Huyền
...
LK Giã Từ Mạnh Quỳnh - Ngọc Huyền