...
Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ Khưu Huy Vũ
...
Mình Ơi Khưu Huy Vũ
...
...
...
...
Kiếp Tằm Remix Khưu Huy Vũ
...
Lá Diêu Bông Remix Khưu Huy Vũ
...
Kiếp Tằm Khưu Huy Vũ
...
Kiếp Đam Mê Khưu Huy Vũ
...
Không Tiền Khưu Huy Vũ
...
...
Hoa Tím Người Xưa Khưu Huy Vũ
...
...
Đâu Dám Trèo Cao Nhiều ca sĩ
...
Duyên Kiếp Khưu Huy Vũ - Yến Ngọc