...
Thuyền Về Bến Xưa Lưu Ánh Loan - Võ Nam Nhân
...
Đoản Ca Xuân Cao Hoài Đông - Võ Nam Nhân
...
Duyên Phận Võ Nam Nhân
...
Sầu Lẻ Bóng 2 Võ Nam Nhân
...
Số Nghèo Võ Nam Nhân
...
...
Vu Lan Tình Mẹ Võ Nam Nhân
...
...
Thương nhớ mẹ hiền Hồng Nga - Võ Nam Nhân
...
Thương áo bà ba Võ Nam Nhân
...
Sến Võ Nam Nhân
...
Ngày xuân tái ngộ Võ Nam Nhân
...
...
Mai mình xa nhau Lưu Ánh Loan - Võ Nam Nhân
...
Kiếp này kiếp sau Võ Nam Nhân