...
...
Xin Em Đừng Buồn Nguyên Khôi
...
Dối Nhau Rồi Xa Nhau Nguyên Khôi
...
...
...
...
...
Hạnh phúc là hy sinh Nguyên Khôi
...
xin em đừng buồn Nguyên Khôi - Tố Như