Phạm Trưởng

Hai Ba Năm Phạm Trưởng
Gió sẽ đưa em về Phạm Trưởng
Anh Xin Quên Em Luôn Phạm Trưởng
Anh Xin Quên Em Luôn Phạm Trưởng
Không Được Khóc 2 Phạm Trưởng