...
...
Ai Đưa Em Về Vũ Hoàng
...
Nỗi Buồn Gác Trọ Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Nhớ Em Vũ Hoàng
...
...
...
Lk Bạn Bè Nhiều ca sĩ
...
Cao Cung Lên Vũ Hoàng
...
Đạo Nghĩa Vợ Chồng Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
...
Noel Buồn Nhất Vũ Hoàng
...
Đa Nghi Như Vợ Tui Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
...
...
Ghen Tuông Vợ Chồng Thạch Thảo - Vũ Hoàng