Huỳnh Nguyễn Công Bằng

Về quê cắm câu Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Dù anh nghèo Lưu Ánh Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Hạnh phúc đơn sơ Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Đừng trách anh tội nghiệp Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Đường về khuya Huỳnh Nguyễn Công Bằng