Huỳnh Nguyễn Công Bằng

Ơn Mẹ Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Đêm Về Nhớ Mẹ Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Chiều Đông Nhớ Mẹ Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Mục Kiền Liên lý trăng soi Dương Hồng Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Đạo Làm Con Dương Hồng Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Làng Quê Mùa Lũ Dương Hồng Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Chuyện Ba Người Nhiều ca sĩ
Mai Anh Lên Đường Dương Hồng Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Xin Vẫy Tay Chào Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Định Mệnh Dương Hồng Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Phụ Tình Phu Thê Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Xa Rồi Ngày Xưa (Gửi Vào Kỷ Niệm 2) Dương Hồng Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Thua Một Người Dưng . Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Nhật Kí Đời Tôi Huỳnh Nguyễn Công Bằng