Trường Sang

Bến Sông Chờ Mạnh Quỳnh - Trường Sang
Đoạn Buồn Đêm Mưa Minh Luân - Trường Sang
Bài Ca Kỷ Niệm Trường Sang
Chiếc Áo Bà Ba Trường Sang
Dạ Cổ Hoài Lang Trường Sang
Đèn Khuya Trường Sang
Giọt Lệ Sầu Trường Sang
Phượng Buồn Trường Sang
Thao Thức Vì Em Tuyết Nhung - Trường Sang
Sầu Tím Thiệp Hồng Tuyết Nhung - Trường Sang
Nụ Hồng Mong Manh Tuyết Nhung - Trường Sang
Nối Lại Tình Xưa Tuyết Nhung - Trường Sang
Miền Tây Quê Tôi Tuyết Nhung - Trường Sang