Thanh Lam - Trần Thu Hà - Quốc Trung

Khúc Yêu Trần Thu Hà
Thu Cạn Trần Thu Hà
Ra Ngõ Tụng Kinh Trần Thu Hà
Bình Yên Trần Thu Hà - Trần Hiếu
Lời Chưa Nói Trần Thu Hà
Dệt Tầm Gai Trần Thu Hà
Mở Mắt (Awaken) Trần Thu Hà
Solo Trần Thu Hà
Hoan Ca (Joys) Trần Thu Hà