Thạch Thảo

Ngày xưa anh nói Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Người đã như mơ Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Phố vắng em rồi Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Sầu Tím Thiệp Hồng Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Tâm sự với anh Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Trả lại em Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Lạy Phật Quan Âm Thạch Thảo - Mạnh Linh