Xuân Nghi
Moonlight Xuân Nghi
Expresso Xuân Nghi
Ly Sữa Đá Xuân Nghi - Hoàng Thống
Không Thể Hết Buồn Xuân Nghi - Hoàng Thống
Umakeme Nhiều ca sĩ
Nhớ Xuân Nghi
I Miss You Xuân Nghi
Misguided Xuân Nghi
Summer Night Xuân Nghi