Dang Nguyen - Thanh Linh
Tàu Về Quê Hương Quỳnh Vy - Dang Nguyen
Nỗi Buồn Hoa Phượng Dang Nguyen - Thanh Linh
Cõi Nhớ Mã Tuyết Nga - Dang Nguyen
Nỗi Buồn Hoa Phượng Hoàng Long - Dang Nguyen
Liên Khúc Tuổi Học Trò Đăng Nguyên - Thanh Linh
Chung Vầng Trăng Đợi Kim Linh - Dang Nguyen
Sương Lạnh Chiều Đông Hoàng Lê - Dang Nguyen