...
...
Thì đó là nhà Thanh Hà
...
...
...
Dù Đã Biết Thanh Hà
...
...
Về Quê Thanh Hà - Thanh Hằng
...
Tình Qua Tin Nhắn Thanh Hà - Thanh Hằng
...
Thương Màu Áo Lam Thanh Hà - Thanh Hằng
...
Teen Vọng Cổ Thanh Hà - Thanh Hằng
...
Sông Quê Thanh Hà - Thanh Hằng
...
Bà Tôi Thanh Hà - Thanh Hằng
...
Xin thành tâm sám hối Thanh Hà - Thanh Hằng
...
Về quê cũ Thanh Hà - Thanh Hằng
...
Tình thắm duyên quê Thanh Hà - Thanh Hằng