Ngọc Yến

Thiệp hồng anh viết tên em Ngọc Yến - Đông Nguyễn