Trung Tín - Vũ Hiếu Trung
Cha Trung Tín - Vũ Hiếu Trung
Thanh Xuân Của Em Beat Trung Tín - Vũ Hiếu Trung
Thanh Xuân Của Em Trung Tín - Vũ Hiếu Trung