Hoàng Châu - Hồ Duy Thái

Muộn Màng Hoàng Châu
Tình Bơ Vơ Hồ Việt Trung - Hoàng Châu
Phố Hoa Hoàng Châu
Xin Hãy Quên Tôi Ngọc Sơn - Hoàng Châu
Tình Thắm Duyên Quê Dương Ngọc Thái - Hoàng Châu
Tuyết Lạnh Dương Ngọc Thái - Hoàng Châu
Sầu Tím Thiệp Hồng Dương Ngọc Thái - Hoàng Châu
Không Phải Tại Chúng Mình Dương Ngọc Thái - Hoàng Châu
Đời Người Hoàng Châu