Pink Frog - BloO.Owl
Người ở lại Pink Frog - BloO.Owl
Perfect World Pink Frog - BloO.Owl
Time City Pop Pink Frog - BloO.Owl
Thì Thôi Pink Frog - Tuấn.
Chạy Đi Đâu Con Sâu Nhiều Ca Sĩ - Pink Frog
Ngày Nào Pink Frog
Ngại Minh Thu - Pink Frog
Tôi Và Em Pink Frog
Câu Chuyện Pink Frog
Nghe Pink Frog