Tô Tài Năng

Bốn Mùa Du Ca Tô Tài Năng - Kim Linh
Giấu Tô Tài Năng
Áo Tình Nhân Tô Tài Năng
Ai Vì Ai Tô Tài Năng - Đinh Thiện Vũ
Làm ơn mắc oán Tô Tài Năng
Nhớ Cha Quê Nhà Tô Tài Năng
Đấng Sinh Thành Tô Tài Năng