Hoàng Mai Trang
Tình xưa Dương Triều Vỹ - Hoàng Mai Trang
Lúa mùa duyên thắm Hoàng Mai Trang - Chí Thanh
Bông ô môi Đăng Anh - Hoàng Mai Trang
Bài ca kỷ niệm Đăng Anh - Hoàng Mai Trang
Hương sầu riêng muộn Ngô Quốc Linh - Hoàng Mai Trang
Cà phê miệt vườn VŨ HẢI - Hoàng Mai Trang
Hái hoa rừng cho em Hoàng Mai Trang - Khắc Quốc Hải
Nỗi lòng cô Thắm VŨ HẢI - Hoàng Mai Trang