Hà Vân

Bình Minh Không Còn Nhau HamLet Trương - Hà Vân
Dù Anh Nghèo Đàm Vĩnh Hưng - Hà Vân
Nếu Chúng Mình Cách Trở Hà Vân - Khánh Bình
Tình Bơ Vơ Tùng Anh - Hà Vân
Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao Hà Vân - Khánh Bình
Phận Làm Dâu Hồng Phượng - Hà Vân
Nếu Chúng Mình Cách Trở Hà Vân - Chế Tuấn
Tiễn Biệt Dương Đình Trí - Hà Vân
Cõi Nhớ Dương Đình Trí - Hà Vân