Kold - DealH

Tay Trong Tay Nhiều ca sĩ
Lơ Lửng Kold - Thyngann
Ngàn Dặm Xa Nhiều ca sĩ
Mấy Khi Kold - Thyngann
12th Floor DealH - MCVine