Vũ Hoài Sơn - Dịp

Nếu Như Vũ Hoài Sơn
Đừng Chờ Mãi S.Oliver - Vũ Hoài Sơn
Mah Babe Jazz T - Vũ Hoài Sơn