Châu Ngọc Linh - Châu Ngọc Tiên
Chút Kỷ Niệm Buồn Châu Ngọc Linh
Tình Đẹp Quê Hương Chế Thanh - Châu Ngọc Linh
Hồn Quê Châu Ngọc Linh
Bài Ca Kỉ Niệm Lưu Chí Vỹ - Châu Ngọc Linh