Ái Phương - Lưu Quang Anh

Này Sao Ơi Ái Phương
60 Mùa Xuân Ái Phương - Hakoota Dũng Hà
Hãy Quên Anh Mạnh Quân - Ái Phương
Lãng Quên Lưu Quang Anh
Sai Lưu Quang Anh
Ích Kỷ Ái Phương
Nắng Xuân Tươi Lưu Quang Anh