...
Hương Tình Xa Vũ Hoàng
...
...
Hoài Cảm Vũ Hoàng
...
Giàu Nghèo Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
...
Biết Nói Gì Đây Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
...
...
...
Ai Đưa Em Về Vũ Hoàng
...
Nỗi Buồn Gác Trọ Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Nhớ Em Vũ Hoàng
...
...
...
Lk Bạn Bè Nhiều ca sĩ