Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
Thương Hoài Miền Tây Quỳnh Vy - Dang Nguyen
Miền Tây Quê Tôi Quỳnh Vy - Dang Nguyen
Tàu Về Quê Hương Quỳnh Vy - Dang Nguyen
Đưa Em Vào Hạ Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
Hương Tóc Mạ Non Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
Mưa Rừng Đăng Nguyên
Thương Lắm Mình Ơi Đăng Nguyên - Ngô Tiến Minh
Trên Dòng Sông Nhỏ Quỳnh Vy - Ngô Tiến Minh
Mây Chiều Đăng Nguyên - Lưu Thiên Ân
Hương Quê Hồng Phượng - Đăng Nguyên