Huỳnh Nhật Huy - Ngô Quốc Linh

Thuyền Xa Bến Đỗ Ngô Quốc Linh
Thu Ca Ngô Quốc Linh
Thói Đời Ngô Quốc Linh
Tâm Sự Với Anh Ngô Quốc Linh
Tâm Sự Nàng Xuân Ôn Bích Hà - Ngô Quốc Linh
Tâm Sự Chàng Ca Sĩ Ngô Quốc Linh
Sầu Lẻ Bóng Ngô Quốc Linh
Ru Nửa Vầng Trăng Ngô Quốc Linh