Lý Diệu Linh - Ân Thiên Vỹ

Vọng cổ buồn Lý Diệu Linh
Con đường mang tên em Hồ Quang Lộc - Lý Diệu Linh
Tình Bơ Vơ Đào Phi Dương - Lý Diệu Linh
Cõi nhớ Lý Diệu Linh
Nhẫn Cỏ Cho Em Ân Thiên Vỹ
Gác Nhỏ Đêm Xuân Ân Thiên Vỹ