JK Tuấn Minh
Kết Thúc JK Tuấn Minh - Hoàng Luân
Mùa Xuân Ơi Sỹ Luân - JK Tuấn Minh
Tiếng Mưa Đêm Beat JK Tuấn Minh - Doan Minh Khoi
Tiếng Mưa Đêm JK Tuấn Minh - Doan Minh Khoi