Lý Diệu Linh - Đông Nguyễn

Liên Khúc Duyên Kiếp Lê Sang - Lý Diệu Linh
Tơ Hồng Se Duyên Đoàn Minh - Lý Diệu Linh
Phận Bạc Đoàn Minh - Lý Diệu Linh
Dòng Thư Mực Tím Lý Diệu Linh - Đoàn Minh
Thuyền Về Bến Xưa Trường Sơn - Lý Diệu Linh
Lỡ Mối Duyên Quê Đoàn Minh - Lý Diệu Linh
Sau Lần Hẹn Cuối Lý Diệu Linh - Ân Thiên Vỹ
Hoa Nở Về Đêm Lý Diệu Linh
Tay Mẹ Hiền Đông Nguyễn
Nỗi Đau Đông Nguyễn
Phận Cơ Hàn Đông Nguyễn
Xin Nghèo Đi Xa Đông Nguyễn
Vườn Sơ Ri Buồn Đông Nguyễn