Phạm Trưởng

Hoa Bi Phạm Trưởng
Hai Ba Năm Phạm Trưởng
Gió sẽ đưa em về Phạm Trưởng
Anh Xin Quên Em Luôn Phạm Trưởng
Anh Xin Quên Em Luôn Phạm Trưởng