Đại Đức Thích Nhuận Thanh

Rửa Trôi Bụi Trần Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Cát Bụi Vô Thường Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Bà Năm Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Sa Mưa Giông Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Tiền Là Cát Bụi Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Cát Bụi Cuộc Đời Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Nghĩa Mẹ Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Lòng Mẹ 2 Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Mẹ Ơi Con Khóc Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Mừng Tuổi Mẹ Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Phương Xa Nhớ Mẹ Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Mẹ Thương Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Nhớ Mẹ Lý Mồ Côi Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Ơn Mẹ Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Vu Lan Nhớ Mẹ Đại Đức Thích Nhuận Thanh