Đại Đức Thích Nhuận Thanh

Thư Cho Mẹ Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Đêm Mưa Nhớ Mẹ Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Vọng Vu Lan Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Nỗi Buồn Mẹ Tôi Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Mẹ Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Đêm tụng kinh pháp hoa Trường Sơn - Thích Nhuận Thanh
Đêm tụng kinh pháp hoa Trường Sơn - Thích Nhuận Thanh
Chùa tôi Thích Nhuận Thanh