Tuấn Quang - Bảo Vân

Tình Xưa Vụng Dại Hồng Phượng - Tuấn Quang
Ân Tình Hồng Phượng - Tuấn Quang
Tủi Thân Tuấn Quang
Tự Kỷ Tuấn Quang
Sa Mưa Giông Tuấn Quang
Nhẫn Tâm Tuấn Quang
Lần Cuối Tuấn Quang
Không Giờ Rồi Hoàng Châu - Tuấn Quang